กิจกรรม Ratb'50

วันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2551

การสร้างรายงาน (Report)

การสร้างรายงานเป็นการเอาข้อมูลจากฐานข้อมูลมาแสดงในหน้าจอและสามารถพิมพ์ออกมาเป็นเอกสารได้ การสร้างรายงานคล้ายฟอร์มคือสามารถกำหนดเงื่อนไขข้อมูลที่จะแสดงได้ แต่ไม่สามารถพิมพ์หรือแก้ไขข้อมูลได้เหมือนฟอร์ม การสร้างรายงานเช่นเดียวกับแถบทำงานอื่นๆ คือสามารถสร้างได้ 2 วิธี คือ การสร้างแบบ Wizard และการสร้างรายงานขึ้นมาเองจากหน้าจอ report design ในที่นี้จะกล่าวถึงการสร้างฟอร์มแบบ Wizard ซึ่งมีวิธีดังนี้
1. ที่แถบทำงานของหน้าต่างฐานข้อมูลคลิกที่ปุ่ม Report จากนั้นดับเบิ้ลคลิกที่ Create report by using wizard
2. ในหน้าจอถัดไปให้คลิกเลือกตารางหรือคิวรีที่ต้องการนำมาทำรายงาน
3. หน้าจอถัดมาให้เลือกว่าจะเรียงข้อมูลในรายงานจัดกลุ่มตามฟิลด์ใด
4. หน้าจอถัดไป สามารถเลือกการเรียงข้อมูลจากน้อยไปหามาก (Ascending) หรือจากมากไปหาน้อย (Descending) กำหนดเสร็จแล้ว
คลิกปุ่ม Next
5. หน้าจอถัดไปให้เลือกรูปแบบของรายงานว่าต้องการ Layout แบบใด และให้เลือกสไตล์ของรายงาน สุดท้ายให้ตั้งชื่อรายงาน เมื่อเลือกแล้วกดปุ่ม Finish เป็นอันว่าเสร็จ
6. ในรายงานนี้สามารถปรับแต่งได้โดยคลิกที่ปุ่ม Design

ไม่มีความคิดเห็น: